Zásady ochrany osobních údajů

Informační doložka o zpracování osobních údajů

V souvislosti s prováděním požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů „GDPR“), informujeme vás o pravidlech zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech s tím souvisejících. Následující pravidla platí od 25. května 2018. 


 1. Správcem vašich osobních údajů je: Blachotrapez Sp. z o.o. se sídlem Rabka-Zdrój, ul .Kilińskiego 49 A, Polsko
 2. Inspektor ochrany osobních údajů: Maciej Rymaszewski; Kontakt: iod@blachotrapez.com.pl
 3. Správce zpracovává vaše osobní údaje na základě platných zákonů, uzavřených smluv a na základě uděleného souhlasu.
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem / účely:
  1. Čl. 6 bod 1 a) osoba, které se údaje týkají, souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů;
  2. Čl. 6 bod 1 b) zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je osoba, které se údaje týkají;
  3. Čl. 6 bod 1 c) zpracování údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce;
 5. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v bodě 4 mohou být příjemci vašich osobních údajů orgány veřejné moci a subjekty plnící veřejné úkoly nebo jednající jménem orgánů veřejné moci nebo jiné subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě příslušných dohod o pověření v archivech správce.
 6. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení cílů stanovených v bodě 4 a poté po dobu a v rozsahu požadovaném ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
 7. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na sdílení údajů, právo na změnu údajů – v případě, že údaje jsou nesprávné nebo neúplné, právo požadovat odstranění osobních údajů (tzv. právo být zapomenut), právo požádat o omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování údajů.
 8. Pokud ke zpracování osobních údajů dochází na základě souhlasu osoby se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Toto odvolání nemá vliv na soulad zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním s příslušnými právními předpisy.
 9. Pokud se dozvíte o nezákonném zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost orgánu dozoru příslušnému pro ochranu osobních údajů.
 10. V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu osoby, které se údaje týkají, je poskytnutí vašich osobních údajů správci dobrovolné.
 11. Poskytnutí vašich osobních údajů je povinné, pokud je předpokladem pro zpracování osobních údajů zákon nebo dohoda mezi stranami.
 12. Vaše data mohou být zpracována automatizovaným způsobem a nebudou profilována.
 13. Vaše osobní údaje nebudou přeneseny do třetí země / mezinárodní organizace.